Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Untitled 1 02

Introduksjonskurs for Antihvitvasking og Terrorfinansiering

I samarbeid med NCE Finance Innovation tilbyr UiB et introduksjonskurs med formål å dekke de krav som stilles til rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Kurset er ledet av Jon Petter Rui, professor ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen og en av landets fremste eksperter på hvordan man skal forstå og innrette seg etter regelverket for antihvitvasking.

Påmelding

Kurset er bygget opp av tre deler:

I: Fenomenene hvitvasking og terrorfinansiering

Hva er det, hvorfor skjer det, og i hvilket omfang skjer det? Hvorfor krever nasjonale og internasjonale myndigheter at private virksomheter bruker store ressurser på å forebygge og avdekke slik kriminalitet, og hvorfor er sanksjonene så strenge?

En grunnleggende forståelse av disse spørsmålene er en forutsetning for del II. og III. , samt å sette lovens forpliktelser ut i live.

II: Hvordan gjenkjenne hvitvasking og terrorfinansiering

Her vil fokus være på indikatorer og "hjelp til selvhjelp". Dette er et svært omfattende tema, hvor myndighetene oppstiller detaljerte og spesifikke krav som er ulike for ulike rapporteringspliktige.

III: Lovens forpliktelser

Hovedvekten her vil ligge på hvitvaskingsloven. Målet er at deltakerne skal få forståelse for lovens hovedforpliktelser, herunder sammenhengen mellom dem, og hvordan forpliktelsene skal implementeres i virksomheten. Det gis også en oversikt over de krav som stilles til virksomheter i straffeloven og i sanksjonsregelverket.

Nærmere informasjon om kurset

Lengde: 7 timer fordelt på tre undervisningsbolker.

Pris: 4 500 NOK eks mva.

Kurset vil bli forhåndsinnspilt, og kan gjennomføres når det passer hver enkelt deltaker innenfor en tidsramme på tre uker. Det kreves ingen forkunnskaper om tematikken for å delta.

Det vil være mulig å motta et kursbevis fra UiB dersom man sender inn og får godkjent to begrunnende problemstillinger som aktualiseres i kurset. Jon Petter vil i etterkant gjennomgå og svare på noen av disse spørsmålene. Svarene vil bli delt med alle deltagerne. Innsender vil da bli anonymisert.

Ytterligere spørsmål kan rettes til: evu.jurfa@uib.no

Om Jon Petter Rui

Rui har satt sine spor i jussen blant annet gjennom å lede Hvitvaskingslovutvalget fra 2015 til 2017. Han var også regjeringsoppnevnt medlem av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll fra 2009-2017 og av Straffeprosessutvalget fra 2014-2017, samt at han fra 2014 til 2015 var oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet til å utarbeide en enmannsutredning om forslag til lov om sivilrettslig inndragning.

Fra 2005 har Rui vært medlem av redaksjonen i Tidsskrift for Strafferett, og han har skrevet mange artikler for tidsskriftet. Rui har siden 2011 også vært medlem av redaksjonskomiteen i tidsskriftet Lov og Rett. Videre blir Rui stadig kontaktet av mediene angående straffesaker og med sin rolle som professor anser han det som et samfunnsoppdrag å opplyse om hvordan jussen skal forstås.

Jon Petter Rui